فرهنگ  اصطلاحات و مفاهیم تخصصی  سایت شهر قناری

 

intersexe : اينترزكسه ( به لاتين inter به مفهوم بين ، sexus به منظور جنسيت ) ، برندگاني كه در آنان تخمدان و يا تخم مورد اختلال قرار گرفته و يا اصلا ساخته نمي شود و لذا به جنسيت خاص تعلق نداشته و در هر صورت قادر به توليد مثل نيستند ، مثل ماده هاي f1 ناشي از تركيب فينچ آتشين با قناري canary city.com

introduktion : اينتروداكشن ( به لاتين introductio به مفهوم پياده كردن و رايج كردن نژادي است ) ، تركيب و ادغام مشخصه هايي كه در نوعي وجود ندارند canary city.com مثل بديد آمدن رنگ قرمز در قناري ها canary city.com

instinkt : اينستينكت ، رفتاري كه خاص حيوان بوده و بدون يادگيري و از بدو تولد قادر به انجام آن است canary city.com

inzst : اينسست ، پرورش حيوانات هم خون ، جفت ساختن خواهر يا برادر و يا والدين و نوزادان از اينسست بايد به طور كلي برهيز كرد canary city.com

juv : يو canary city.com ( به لاتين juvenilis به مفهوم نوجوان ) ، پرهاي جوجه ها ، نك ad

kanarienkultur : علم قناري شناسي canary city.com علم و تجربه اي است كه در طول 500 نسل در مورد قناري ها كسب شده است canary city.com

kanarienxanthophyll : اكسانتوفيل قناري ، ماده زرد رنگ قناري كه ناشي از تغغر فرم ماده گياهي كاروتينوئيد و در مورد قناري ار لوتاين و كاروتين b منشعب است canary city.com

Keimzelle : هسته سلول ، گامت ، نك سلول جنسي canary city.com

Kern : هسته ، قسمت مهم هسته كه از كروماتين ناشي مي گردد canary city.com از اينجا با تجزيه ي سلول ها كروموزوم ها نتيجه مي شوند canary city.com

Kernschleife : حلقه هسته ، نك كروموزوم canary city.com

Kombinationn : كومبينيشن ، تركيب مشخصه هاي معيني از والدين و جوجه ها كه مطلوب نظر است canary city.com

Komplementargene : ژن هاي كمپله منتر ، ژن هاي كامل كننده ، نك Kryptomerie ( كريبتومري )

Kondition : كندينيشن ، وضع بدن و سرحال بودن canary city.com

Konnstitution: كونستيتو شن ، تشابه ظاهر بدن نسبت به نوع مربوطه canary city.com

:Kontrollpaarung جفت ساختن حساب شده و مشخص ساختن مشخصه هاي نا آشكار canary city.com

Kreuzung : جفت كردن نژادهاي دورگه ، بسته به مشخصه هاي متفاوت ارثي ملبين تركيب ساده ريال بار دوم و چندم اختلاف قايل مي شويم canary city.com در نسل هاي F1 و F2 تنها نوع والدين بروز مي نمايد ، در تركيب بار دوم و چندم F2 چند درصدي نوع كاملا جديد پديدار مي شود كه از نظر وراثتي پايدارند canary city.com

Kryptomerie : كريبتومري ، امور ارثي پوشيده كع بر وابستگي يك جفت ژن از جفت ژن هاي ديگر ( آله له ) استوار است canary city.com مثلا رنگ زرد ، پرتقالي و قرمز ناشي از فاكتور كاروتينوئيد مي باشد canary city.com در صورت عدم وجود اين فاكتور ، برنده سفيد خواهد بود ( سفيد انگليسي ) ، اما به ارث دادن رنگ زرد و قرمز در برنده با بر جاي خواهند بود canary city.com

Letafaktoren : فاكتورهاي لتال : ( به يوناني letalis به مفهوم مرگ زا ) ، امور ارثي كه در هموسيگوم هاي دوبله موجب عدم توسعه و تكامل حيوان و منجر به مرگش مي شوند canary city.com اين امر اغلب در مرحله جنين به وقوع مي بيوندد canary city.com

Linnienzucht : به جفت كردن پدر و دختر ، پسر و مادر ، نوه پسري با مادر بزرگ اتلاق مي گردد canary city.com اين نوع جفت كردن خودي براي تحكيم و تثبيت مشخصه هاي نژاد انجام گرفته و براي دو نسل توصيه مي شود canary city.com

 Lipochrom : ايبو خروم ( به يوناني lipos به مفهوم چرب ، chroma به مفهوم رنگ ) ، رنگ چرب كه آن را كارتنوئيد مي نامند canary city.com

Lutein : لوتاين ( به لاتين luteus به مفهوم زرد است ) ، ماده گياهي زرد به نام كارو تينوئيد كه در قناري بسته به اكسانتوفيل قناري و يا كانتا كسانتين قرمز ارثي پرنده تبديل مي گردد canary city.com

Lutino : لوتينو ، پرنده فاقد رنگ ملانين ( آلبينو ) با رنگ زرد اصلي

Melanine : ملانين ( به يوناني melas به مفهوم سياه مي با شد) ، رنگي زرد ماسه اي تا سياه كم رنگ كه به صورت ذرات و يا ميله اي شكل در سلول هاي برها ذخيره مي شوند canary city.com مرحله اول آن را پرو ملانين بي رنگ تشكيل مي دهد canary city.com ملانين به ايمه لانين و فئو ملانين تقسيم مي شود canary city.com

Melanismus : ملانيسم ، رنگ سياه به خود گرفتن كه ناشي از جداسازي و هدايت حاصل مي شود canary city.com سياه مطلق را نيگريسم مي نامند canary city.com

Mennndelsche Gesetze : قوانين مندل كه توسط گرگور مندل ( Gregor ) به سال 1866 منتشر ولي شهرت نيافتند canary city.com اين قوانين به سال 1900 به طور مجزا توسط Correns, de Vries ( كورنس ، دوري ) و Tschermak ( چرماك ) مجددا مورد تحقيق و انتشار قرار گرفتند canary city.com قوانين مربوط به تجزيه و تركيب و عدم وابستگي حيوانات canary city.com

mendeln : مشخصه هاي ارثي بر اساس قوانين مندلي مثلا تجزيه ي F2 به نسل P ( P-Generation )

mischerbig : ارثي مخلوط ، نك هتروسيگوت canary city.com

Mischling : هيبريد ، نتيجه دو نژاد مختلف ، دورگه canary city.com

Mittelnde Verebung : وراثت هاي مياني ، نك وراثت اينترمدير canary city.com

Modifikation : موديفي كيشن ( به لاتين modificare به مفهوم تغيير دادن است ) ، تغيير يك مشخصه توسط تاثيرات محيط نظير هدايت از طريق تغذيه و يا برورش قناري قرمز با خوراك رنگي مثل فلفل دلمه اي قرمز canary city.com اين تغيير ظاهري ارثي نمي باشد canary city.com به مشخصه هاي كسبي نيز مراجعه شود canary city.com

Morphologie : مورفولگي ، علم فرم بدن canary city.com

monohybrid : مونو هيبريد ( به يوناني monos به مفهوم يك است ) ، در يك مشخصه متفاوت بودن ، نك Kreuzung canary city.com

 :Monogamie مونوگامي ، ازدواج يك زنه canary city.com

Mutation : موتيشن ( به لاتين mutatio به مفهوم تغيير فرم است ) ، تغيير ناگهاني امور وراثت بدن دلائل ظاهري مشخص ، مبدا پرورش هاي جديد canary city.com

Nestfluchter : جوجه تازه بال گرفته

:Nesthocker جوجه اي كه بيش از حد در لانه مي ماند

Nomenklatur : نومنكلاتور ( به لاتين nomen به مفهوم نام ها است ) ، نام ها و سيستم تخصصي canary city.com

OF = Ostwaldsche Farbnorm فرم هاي رنگي كه توسط پروفسور دكتر ويلهلم اوستوالد بيان گرديده و قناري ها را به 24 گروه رنگي تقسيم مي كند canary city.com دكتر دونكر ( Dr canary city.com Duncker ) نيز براي اولين بار مراحل رنگي 1-6 را براي رنگ هاي كارتنوئيد قناري بيان ساخت canary city.com

Oologie : اولگي ، علم مربوط به تخم پرندگان canary city.com

Ornis : اورنيس ، دنياي پرندگان

Ornithologie : اورنيتولگي ، علم مربوط به پرندگان

Parentalgeneration = P - Generation : پارنتال گنه رين ( به لاتين parentes به مفهوم والدين است ) ، نسل والدين ، نسل شروع ، نك Generation

Phaeo-Ino : ( فئو اينو ) ، قناري هاي سرسياه و قهوه اي كه ميزان رنگ فئو ملانين موجب بروز نقاط قهوه اي قرمز روي پشت و طرفين و شاه پرهايشان مي گردد canary city.com چشمان اين قناري ها قرمز است canary city.com بسته به نوع كاوتينوئيدشان به نئو آلبينو ( با رنگ اصلي سفيد ) ، فئولوتينو ( با رنگ زرد ) ، و نيز فئوروبينو (با رنگ اصلي قرمز ) نمايش داده مي شوند canary city.com

:Phanologie تيپ فنو ( به يوناني phaino به مفهوم ظاهر ساختن است ) ، نك Erscheinunngsbild

Physiologie : فيزيولژي ، علم مربوط به بديده هاي زندگي

Pigment : پيگمنت ، ماده رنگي كه تيره آن را ملانين و زرد آن را ليبوخروم و يا كاتنوئيد مي نامند canary city.com

Pigmentzellen : سلول هاي پيگمنت ، سلول هاي كه تشكيل پيگمنت در آنان از مرحله بي رنگ نتيجه مي گردد canary city.com

Polyanndrie : پولي ياندري ، تعويض جفت canary city.com

Polyhyrbid :پولي هيبريد ( به يوناني polys به مفهوم خيلي ، hybrida به مفهوم مخلوط است ) ، در بسياري از مشخصه هاي ارثي متفاوت ، نك Kreuzung

Polygamie : پولي گامي ، ازدواج چندزنه canary city.com

Polymerie :پولي مري ، تاثير متقابل فاكتورهاي ارثي يكسان كه در كروموزوم هاي متفاوت قرار دارند canary city.com

Polypochrrom : پولي پوخروم ، كروموزوم ليبوخروم canary city.com

Promelanin : برومه لانين ، كروموزوم ملانين canary city.com

Protoplasma : پروتوپلاسما ( به يوناني proton به مفهوم اولا ، پلاسما به مفهوم فرم يافته است ) ، پلاسما ، مايع غليظ سلول كه در آن هسته قرار مي گيرد canary city.com

Rasse : نژاد ، محدود ساختن يك گروه كه از نقطه نظر تكثير تغيير فرم و توسعه ناميده مي شوند canary city.com مقياس اساسي جهت تكثير نژاد مخصوص ، رعايت استاندارد هاست canary city.com

rezessiv : رسسيو ( به لاتين ercedere به مفهوم برگشت پذير است ) ، مشخصه اي كه مخفي است canary city.com عامل رسسيو ارثي تنها در مورد هوموزيگوتي پديدار مي شود ، نك Erbganng

Rezessivitat : رسسيو بودن ، عامل ارثي كه پديدار نيست canary city.com

Reduktiosteilung : تقسيم جزء ، نيمه شدن كروموزوم هاي اسپرم و تخم قبل از كامل شدن canary city.com

Reifeteilung : تقسيم در حالت كامل ، نك Reduktionsteilung

reinerbig : نژاد خالص ، نژاد يكسان ، نك هوموزيگوت canary city.com

Rhodoxannthin : رودوكسانتين ، كارتينوئيد قرمز ، رنگ آیبن آریلوس ، (Eiben-Arilluse) كه براي قرمز كردن قناري كارساز نيست و تنها براي تكثير پرندگان دورگه تاثير بسزايي دارد canary city.com

Rubino : روبينو ( به لاتين rubens به مفهوم قرمز ) ، پرندگان فاقد ملانين (آلبينو ) با رنگ اصلي قرمز

Ruckkreuzung : تركيب نسل P-Generation باF1

:Ruckschlag نك Atavismus

Rudiment : روديمنت ، خاصيت برگشت پذير نا مطلوب

Samenzelle : اسپرم نوع نر ( گامت ) ، اسپرماتوزون

Selektion : زلكشن ، جداسازي كه در آن برخي مشخصه هاي مد نظر قرار مي گيرند canary city.com

Sichtbild : نك Erscheinungsbild

spalterbig : نژاد مخلوط ، نابرابر ، نك هتروسيگوت

Spaltungsgesetz : قانون تجزيه ارثي قانون دوم مندل، تجزيه نسل F2 به نسبه عددي معين ، يعني 3:1 يا 1:2:1 در صورت اختلاف يك مشخصه والدين ، 9:3:3:1در صورت اختلاف دو مشخصه والدين canary city.com

Spermatozoon : اسپرماتوزون ( به يوناني sperma به مفهوم دانه zoon به مفهوم حيوان ) اسپرم canary city.com

Spezies : استادارد ، مقررات و ضوابط مربوط به اندازه ، فرم ، رنگ و نقش قناري هاي مختلف canary city.com

Standard : استرو كتور رنگي ناشي از سلول هاي پرها در نتيجه رنگ ناشي از شكست نور ( فاكتور آبي )

Telegonnonie : تله گوني ( به يوناني tele به مفهوم دور ، gone به مفهوم توليد است ) ، خرافاتي در زمينه پرورش قناري : ماده قناري مرغوب و در صورت جفت شدن با نر نا مرغوب، مرغوبيت خود را از دست خاهد داد canary city.com تاثير راه دور canary city.com

Typus : فرم و اندازه بدن canary city.com

Unabhangigkeitsgesetz :قانون عدم وابستگي ، قانون سوم مندل canary city.com نسبت اعداد نتيجه شده براي حالتي صادق اند كه مشخصات مورد بحث غير وابسته از يكديگر ، ( روي كروموزوم هاي مختلف ) به يكديگر تبادل ارثي انجام دهند canary city.com

Variationsbreite : به لاتين variatio به مفهوم مختلف است ) ، حداقل و حداكثر اختلاف با مقدار معمولي مشخصه ارثي canary city.com

verdeckt : مخفي و پوشيده ، نك رسسيو canary city.com

verebung : ارث بردن ، انتقال مشخصه هاي والدين به فرزندان ، نك Erbgang

verebungslehre : علم وراثت ، نك ژنتيك

verebaugsgesetze : قوانين وراثت ، نك قوانين مندل

x-chromosom : كروموزوم جنسي كه در پرندگان و پروانه ها دو برابر موجودند canary city.com تعداد آن در ماده ها تنها نيمي از انواع نر است canary city.com در ساير حيوانات و انسان به عكس آن مي باشد canary city.com مشخصه هاي ارثي موجود در كروموزوم x تعيين كننده جنسيت اند canary city.com

zelle : سلول ، واحد زندگي canary city.com

zellstruktur : نوع ساختمان سلول canary city.com

zygote : سيگوت ، سلول باردار canary city.com      

 

 

aberration : آبراسيون ( به لاتينaberrare ) ، كه با فرم طبيعي نوع اختلاف داشته و در نتيجه تركيب خاص و جدا سازي نتيجه مي شود canary city.com

Ad : آد ( به لاتين adultus ) ، به مفهوم بالغ شدن است و توسط رنگ بر ها ، برندگان بالغ و جوجه ها را مي توان تمييز داد canary city.com

Albinismus : آلبينيسم ( به لاتين ahbus ) به مفهوم سفيد است ، ارثي ايجاد شده و ناشي از عدم پيدايش رنگ تيره ملانين مي باشد canary city.com

albino : آلبينو ، تمامي ارگان ها فاقد رنگ تيره اند ، موها و پرها سفيدند canary city.com

Allele : آله له ( به يوناني allelon ) ، به مفهوم مرتبط است ، فاكتور هاي ارثي مناسب كه در محلي يكسان در كروموزوم هاي مربوطه قرار دارند canary city.com

Allelomorphe Erbfaktoren : فاكتور ارثي آله لومورفم = آله له

Ahternativ vererbung : آلتر نا تيو ارثي (  به لاتين alter ) به مفهوم يكي لز دو ، تشكيل يكي از دو مشخصه متفاوت ، به عنوان مثال يك حيوان دورگه نمي تواند از نظر ارثي از يكي از والدين خود باشد canary city.com

anatomie : آناتومي ، علم ساختمان بدن مي باشد canary city.com

armschwingen : آرمشيو ينگن ، شاه پرهاي داخلي

art : نوع ، گروهي از جانداران كه مشخصات زيادي از آنان تطابق داشته و با يكديگر قابل جفت شدن مي باشد canary city.com يك نوع مي تواند شامل اجزا نوع متنوعي باشد canary city.com

atavismus : آتاويسم ( به لاتين atavus ) ، پديدار شدن غير قابل انتظار خصوصيات ارثي كه بيشتر تز جفت كردن حيوانات دورگه پديدار مي گردد canary city.com

autosomen : آتوزومن ( به يوناني auto ) به مفهوم خودي است ، كروموزوم هاي آزاد يعني تمامي ان ها بجز انواع جنسي ، آتوزومي ها محل وراثت آزادند canary city.com

bastardierung : باستارديسم ، جفت ساختن حيوانات دورگه

befruchtung : باروسازي ، يكي شدن اسپرم با تخم و تشكيل سيگوت ( zygote )

bioligie : بيولوژي ( به لاتين bios ) به مفهوم زندگي ، علم زندگي canary city.com

biotop : بيو توپ ، محدوده ي زندگي طبيعي  (جنگل ، آب ، كوهستان )

blutsverwandschaft : رابطه خوني ، اصطلاحي است كه در زبان عاميانه در مورد وجود مشخصه هاي ارثي مشترك بين خواشاوندان به كار مي رود canary city.com

burzel : بورسل ، ته دم پرنده

canthaxanthin : كانتا كسانتين ( C40H58O2 ) كارو تينوييد قرمز كه در بدن پرنده در نتيجه امور ارثي و تغيير فرم ماده گياهي لوتادين ( lutein ) و كاروتين B توسط سانتوفيل ( xanthiphyll ) زرد قناري
پديد مي آيد canary city.com

:carotin كاروتين ، ماده رنگي هويج كه كاروتينوييد بر اساس آن نام گذاري شده اشت canary city.com

carotinoide : كاوتينوييد ، كه ايبوخروم نيز ناميده مي شود ، متشكل از مواد گياهي ( لوتاين ؛ كاروتين ) و مواد حيواني ( سانتو فيل قناري ، كانتاكسانتين ) كه موجب ذخيره رنگ در سلول هاي پرها و پيدايش رنگ زرد تا قرمز مي گردد canary city.com

capsanthin : كاپسانتين ( c40h58o3 ) ، كارتينوييد موجود در فلفل دلمه اي كه موجب بروز رنگ طلايي در قناري هاي زرد رنگ مي گردد canary city.com

caruelidae : كاردويليد ، فينچ ها ، خانواده ي carduelis c canary city.com

carduelinae : كاردويلين ، زير مجموعه ي فينچ هاي اصيل canary city.com نام علمي تمامي گروه پرندگاني كه با قناري خويشاوندي دارند canary city.com

cayennepfeffer : فلفل كاين ( دلمه اي ) ، پرورش دهندگان انگليسي در نتيجه تغذيه آن رنگ آميزي كه ارث پذير نيست ، نتيجه گرفتند canary city.com

chromatin : كروماتين ، شبكه رنگي موجود در هسته سلول ها كه متشكل از كرو موزوم ها می باشد canary city.com

chromogen : كروموگن ( به لاتين chroma به مفهوم رنگ gen به مفهوم شدن ) ، مرحله اول پيدايش رنگ چرب كه از مواد ديگر مي تواند ناشي شود canary city.com

:chromosom كرموزوم ( با لاتين soma به مفهوم بدن ) ، هسته اي حلقوي كه در نتيجه تقسيم سلولي هسته آن كرماتين حاصل مي شود canary city.com كروموزوم ها عامل ارثي در سيستمي خطي به حساب مي آيند canary city.com سلول هاي دوبله
( diploider ، ديپلوييدر ) كروموزوم در سلول هاي بدن و سلول هاي ساده ( haploider ، هاپلوييدر ) كروموزوم در سلول هاي جنسي پديدار مي شوند canary city.com ضمن بارور شدن كروموزوم هاي جنسي پدر و مادر در تخم نطفه دار ( zygote ) ادغام مي گردند canary city.com هر موجود زنده اي داراي تعداد كروموزوم معيني است كه در قناري تعداد آن 80 و نيمي از آن از پدر و نيمي از آن از مادر كسب مي گردد canary city.com

Crossing over : ( به انگليسي to cross به مفهوم تركيب كردن over به مفهوم از طريق ) ، تبادل ژني ، مراجعه شود به تبادل فاكتوري canary city.com

degneration : دگنر يشن ( به لاتين degenerire ) به مفهوم تغيير فرم ناطلوب ، بروز بيماري ها و نقايص ارثي canary city.com اين نقايص ارثي نتيجه ي تكثير خودي پديدار مي شود canary city.com

dimorphismus : ديمورفيسم ( به يوناني dis به مفهوم دوبله ، morphe به مفهوم فرم ) ، متفاوت بودن ظاهر جنس هاي نر و ماده در يك نوع canary city.com با جفت كردن پرنده ي آتشين( spinus ucullatus ) با قناري مي توان اين خاصيت را در قناري ها پديد آورد ( خصوصا در انواع موزاييك )

diploid :  ديپليد ( به يوناني diplos به مفهوم دو برابر ) ، داراي تعداد دو برابر كروموزوم هاست canary city.com

dihybrid : دي هيبريد ( به يوناني hybrida به مفهوم دو رگه ) ، داراي دو خصيصه ارثي ( نك keruzung )

demestikation : دمستيكيشن ( به لاتين domus به مفهوم خانه ) ، نك haustierzucht

dominant : دومينانت ( به لاتين dominare به مفهوم تسلط داشتن ) ، عامل ارثي كه چيرگي دارد و موجب پنهان ساختن مشخصه آله له مي گردد canary city.com به عكس آ رسيسو است كه در آن عامل ارثي پنهان است ( نك به وراثت )

 

eizelle : سلول تخم ، تخم حيوان ماده

elterngeneration : نسل والدين ، p-generation ( براي parentalgeneration ) نك generation (نسل )

:embryo امبريو ، موجود زنده قبل از تولد ( جوجه داخل تخم )

erbanderung : تغييرات امور ارثي

erbanlage : فاكتور ارثي ، واحد اساسي اي كه مقياسي براي پيدايش مشخصه هاي ارثي است canary city.com فاكتور هاي ارثي به گونه اي خطي روي كروموزوم ها قرار دارند canary city.com

erbild : ( genotyp ) مجموعه تمامي فاكتور ها ارثي و در نتيجه تركيب ارثي يك موجود ناشي از ادغام مشخصه هاي نر و ماده canary city.com بر عكس آن را phanotyp ( فنوتيب ) مي نامند canary city.com

:erbfaktor ژن نك به erbanlage

:erbformel فرمول ارثي ، تركيب تمامي فاكتورهاي ارثي مشخص در يك نوع ( از مادر و پدر ) canary city.com فاكتور هاي ارثي دومينانت با حروف بزرگ و انواع رسسيو آن ها با حروف كوچك نشان داده مي شوند و مثلا در نظر گرفتن سه فاكتور ارثي دومينانت خواهيم داشت : AABBCC در دورگخ ها ( heterozygotie ) ناشي از فاكتور رسسيو AaBBCC يا AABbCC و غيره canary city.com حروف به ترتيب الفبا به كار گرفته  نشده ، بلكه از حروف اول مشخصه مربوط استفاده مي شود canary city.com

:erbgang عملكرد وراثتي canary city.com مثلا عملكرد دومينانت وراثتي ؛ بر نوع رسسيو چيرگي دارد ( قرمز canary city.com زرد = پرتقالي )

erbtyp : نك erbbild

erscheinungsbild ( phanotyp ) ، وابسته از ژنوتيپ ، و تغييرات ديگر موجود زنده ، بدون در نظر گرفتن فاكتور ارثي canary city.com

erscheinungstyp : نك erscheiningsbild

erworbene merkmale : مشخصه هاي كسب شده ناشي از محيط وراثت canary city.com

eumelanin : ايمه لانين ، ميله ها و دانه هاي رنگي قهوه اي كه ناشي از عمل اكسيداسيون و از بروملانين حاصل مي شود canary city.com

faktorenaustausch ( crossing over ) : تبادل قطعات كروموزوم ها و يا ژن ها قبل از تقسيم هسته آنها canary city.com

faktorenkoppelung : ارتباط ژن هايي كه در يك كروموزوم قرار دارند و غير وابسته نيستند canary city.com

faktorenpaar : ژن هاي آله له كه توسط والدين انتقال مي يابد canary city.com

farbschlag : بازي رنگي ، نژاد رنگي ، تغيير رنگ ، تيب رنگ ، تقسيم بندي نوع و نژاد canary city.com

filialgeneration : ( به لاتين filia به مفهوم دختر ، f-ceneation نسل هاي آينده و دختر

flugeldecken : پرهاي كوچك موجود روي شاه پر ها

folgeneration : نك filalgeneration

feribruter : پرندگاني كه در فضاي باز ( روي درختان ، سخره ها ) لانه مي سازند canary city.com

freie verebung : امر وراثتي كه در آن عامل وراثتي در كروموزوم x قرار ندارد canary city.com برعك آن امر وراثتي جنسي است canary city.com

gameten :گامت ( به يوناني gamets به مفهوم همسر ) ، سلول جنسي canary city.com

gen : نك erbanlage

generation : ( به لاتين generatio به مفهوم توليد مثل ) ، نتيجه ي توليد مثل canary city.com جفت ابتدايي را p-generation مي نامند canary city.com اولين جوجه ها نسل دختر filialgeneration يا f1-generation هستند canary city.com جوجه هاي را نسل دختر دوم يا f2-generation مي نامند و غيره canary city.com

genetik : ژنتيك ( به يوناني genesis به مفهوم پيدايش ) ، علم وراثت canary city.com

genom : ژنوم ، مجموعه فاكتور هاي موجود در گامت canary city.com بنابراين genityp ( ژنوتيب ) دو ژنوم را در بر مي گيرد كه يكي از پدر و ديگري از مادر ناشي مي گردد canary city.com

genotyp : نك erbild

geschlechtschromosom : كروموزوم جنسي canary city.com كروموزوم x تعيين كننده جنسيت است canary city.com در پرندگان و پروانه ها نوع نر داراي دو كروموزوم x و نوع ماده داراي يك كروموزوم  x هستند canary city.com در ساير حيوانات و انسان برعكس است canary city.com

geschlechtsgebundene vererbung : امر وراثتي خاصي كه در آن عامل ارثي در كروموزوم x قرار
دارد canary city.com

geschlechtszellen : سلول هاي جنسي ، سلول هاي هسته اي ، گامت ها كه در بلوغ توليد مي گردند و داراي سيستم كروموزوم ساده ( haploiden ) مي باشند canary city.com گامت هاي نر را اسپرماتوسون ( spermatozoen ) و انواع نوع ماده را سلول تخم مي نامند و نك كروموزوم canary city.com

gleicherbig : ارثي خالص ( homozyt ) ، نك erbgang

handscgwingen : شاهبر هاي خارجي canary city.com

haploid : هابلوييد ( به يوناني haplos به مفهوم ساده ) ، مجموعه كروموزوم ساده موجود سلول هسته ، نك كروموزوم ها canary city.com

haustierzucht : پرورش حيوانات خانگي ، تغيير و تحول حيوانات وحشي به خانگي در نتيجه جدا سازي و هدايت انسان canary city.com

hetrozygot : هتروسيگوت ( به يوناني heteros به مفهوم خلق غير، zygote به مفهوم تخم بارور ) ، ارثي مخلوطكه بر مبناي قوانين مندل تجزيه و تشكيل مي شود ، نك erbgang

homozygot : هوموسيگوت ( به يوناني homos به مفهوم برابر ) ، ارثي يكسان canary city.com دو جزء ارثي مربوطه يكسان هستند canary city.com جوجه هاي آن ها نيز تجزيه پذير به شكل هاي ديگري نمي باشند canary city.com

homozygotie : هوموسيگوتي ، ارثي خالص ، نك homozygot

hohlenbruter : پرندگاني كه در داخل درختان و يا سخره ها لانه مي سازند canary city.com

hybride : هيبريد ، اصطلاحي است كه در بيولوژي بيشتر براي گياهان مختلف و حيوانات دورگه به كارمي رود canary city.com

hybridisation : هيبريديزيشن ، پرورش حيوانات دورگه canary city.com

idotyp : ايديو تيب ، نك ژنوتيب و يا erbbild

immat : ايمات ( به لاتين immaturus به مفهوم نابالغ ) رنگ نگرفته canary city.com به برنده اي اتلاق مي شود كه بين جوجه و بالغ است canary city.com

individuum : ايندويويدئم ، تك موجود ، نماينده تكي يك نوع يا نژاد canary city.com

inkeubationn : اين كبيشن ( به لاتين incubare به مفهوم روي چيزي قرار داشتن ) ، روي تخم خوابيدن canary city.com

intermediare vererbung : وراثت اينتر مدير ( به لاتين inter به مفهوم مابين ، media به مفهوم وسط ) ، وراثت هاي مياني كه نه دومينانت و نه رسسيو بوده ، بلكه والدين به طور مساوي مشخصه هاي خود را به ارث مي رسانند canary city.com ( زرد canary city.com قرمز = پرتقالي)