شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

لیستریا Listeria لیستریوز:


لیستریا Listeria لیستریوز: درحال حاضرلااقل هفت گونه لیستریا شناخته شده وموردبررسی قرارگرفته است ولی ققط یک گونه آن درانسان ودامها بیماریزامیباشد و لیستریا منوسیتوژنس L. monocytogenes نام دارد. وعامل بیماری لیستریوزاست. خصوصیات لیستریا منوسیتوژنس : باکتری میله ای شکل گرم مثبت است. هاگ تولید نمی کند.ودر اثرکهنه شدن گرم منفی میشودوبه اشکال غیرعادی درمی آید. لیستریا منوسیتوژنس درطبیعت گستردگی زیادی دارد، در خاک آب علوفه ومدفوع حیوانات فراوان است. نشانیهای بیماری : این بیماری درقناری وپرندگان تزئینی کمیاب است و درهنگام مواجهه با باکتری بزودی تلف خواهدگردید. ودرهنگام مقاومت باعلایم عصبی مشاهده میشود. درمان: لیستریا منوسیتوژنس : نسبت به کلرتتراسایکلین . استرپتومایسین .کلرامفنیکل.حساس است.این ترکیبات در بیوسرین جامد (قرص و پودر) موجوداست

×

تصویر لیستریا Listeria لیستریوز:

لیستریا Listeria لیستریوز:

×

لیستریا Listeria لیستریوز:

مرگ ناگهانی از نشانی های این بیماری در قناری ها است

×

لیستریا Listeria لیستریوز:

بیوسرین _لینکواسپکتین _

×

منبع

کتاب بیمارهای قناری دکترجابری