رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

توقف آوازدرقناری به علت های گوناگون پدید می آید


هرپدیده ای که دروضع بیوشیمی ویا ناشی ازترما درقناری رخ دهد منجربه کم شدن ویا توقف آوازخواهد شد. گرما شدید,لک, بیماریها,کمبودها, جوجه دادن زیاد,ترس واسترس,دپرس دراثرمصرف مواد دارویی وغذایی غیرمجازیامصرف زیاد ازحد گرمی یا سردی جات .

×

تصویر توقف آوازدرقناری به علت های گوناگون پدید می آید

توقف آوازدرقناری به علت های گوناگون پدید می آید

×

توقف آوازدرقناری به علت های گوناگون پدید می آید

توقف آوازدرقناری به علت های گوناگون پدید می آید.

×

منبع

شهرقناری