مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

انرژی :کربوهیدرات_ چربی _پروتئین


انرژی : کربوهیدرات ها وچربی ها ی موجوددرغذای قناری ها,انرژی آنهارا تامین میکنند. میزان سوخت وساز پایه ازمقدارانرژی که پرنده درهنگام خواب مصرف میکند بدست می آید,: ایستادن یک قناری رو نی موجب افزایش میزان مصرف انرژی درحدود دوبرابر, مرتب کردن پرها,خوردن غذا وجست و خیز,3/2برابر و پروازکردن درحدود یازده تا 20برابردرمقایسه با حد پایه میشود. اگردریافت کالری روزانه پیش ازنیازبدنباشد,پرنده دچارافزایش وزن وچاق خواهدشد. رژیم غذایی که برای کم کردن وزن قناری تنظیم میشود,بایدحاوی مقادیرکافی پروتیین اسیدهای چرب ضروری , ویتامین ها وموادمعدنی باشدتادراعمال فیزیولوژیک بدن اختلالی ایجاد نشود. چربی ها چربی ها,انرژی واسیدهای چرب ضروری رابرای بدن تامین کرده وسبب تسهیل جذب ویتامین های محلول درچربی میشود. افزون دراینها , این مواد, پیش سازبسیاری ازهورمون ها واینکوزانوئیدها (اینکوزانوئید ها /ازاکسیداسیون اسیدهای چرب بیست کربنه غیراشباع تشکیل میشوند و در سلول ها ذخیره نمیشوند بلکه درموارد نیازبسرعت ازاسیدهای چرب غشای سلول یاغشای هسته تولید میشود . این مولکول یا از اسید های چرب امگا3یا امگا6تولیدمیشود.) به شمارمیرود.درپستانداران چربی بطورعمده دربافت های چربی ساخته میشود.امادربیشت پرندگان کبد وظیفه تولید چربی را برعهده دارد.سندرم کبدچربدرپرندگان زینتی بیماری شایعی است. اسیدهای چرب ضروری اسیدهای چرب ضروری غیراشباه مثل اسید لینولئیک واسید آرشیدونیک برای تشکیل غشاهای سلول مورد نیاز هستند. اسیدهای چرب اشباع,اسیدهایی هستند که تمام کربن های تشکیل دهنده زنجیره باپیوندمنفرد به هم متصل شده اند,درصورتی که اسیدهای چرب غیراشباع,دارای حداقل یک پیونددوگانه درساختمان خود هستندجانوران تکامل یافته تر ازجمله پرندگان,قادربه تولیدبرخی ازاسیدهای چرب غیراشباع مثل اسید لینولئیک نیستند ونیازاست که این چربی ها را ازتغذیه دریافت کنند. پروتئین ها پروتئین ازترکیب نیتروژن داربنام اسید آمینه تشکیل شده اند که برای رشد وترمیم بافت های مختلف بدن هم چون عضله , استخوان, و پرضروری هستند. اسیدآمینه های ضروری درپرندگان باید بطورروزانه مصرف گردد. اسیدهای ضروری در پرندگان تزئینی وقناری بقرار زیرمیباشد: آژنین _ ایزولوسین _ لیزین _ متیونین _ فنیل الانین _ والین _تریپتوفان _ و ترئنین هستند. نیازبه پروتئین,در قناری ها ,بهنگام :جفتگیری و جوجه کشی, وبعدازآن پرریزان(لک) بیشترازدیگرفصول است.

نکات و یادآوری

انرژی: کربوهیدرات _ چربی _پروتئین

انرژی :کربوهیدرات_ چربی _پروتئین

پانویس

شهرقناری

لینک سایت