مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

پایین آمدن راندمان جوجه کشی به چه علت رخ خواهد داد


پایین آمدن راندمان جوجه کشی به چه علت رخ خواهد داد درابتداع :باید به برسی آب (سالم عاری از هرگونه آلودگی ودارای ماهیت واقعی باشد) هوا (تهویه ودمای درست وصحیح) غذا (غذای سالم وعاری ازهرگونه آلودگی ، مغذی که حاوی لیپید، اسیدامینه ، کربوهیدرات,املاح های لازمه ،ویتامین های موردنیاز که بصورت روزانه بمیزان کافی بایددریافت گردد.) ودرثانی: بایدبه چگونگی ومدت نوردهی را بهترمورد بررسی قرارگیرد. چگونگی نوردهی: در فصل جوجه کشی باید طی مدت روزکه همینطور به ظهر میرسد وسپس غروب وشب فرامیرسد بایدنوردهی درزمستان که ابرجلوی نوررا میگیرد ،نور دهی طبق موقعیت روز تا شب انجام گردد. مدت نور دهی : روز ازطلوع شروح وتا ساعت هشت الی هشت ونیم شب به اتمام برسد. دیگرعلت کم باروری: عفونت های نهفته است ، بخصوص که درجنس ماده ها شایع است . پلاک های کرچی پس ازاتمام تخمگذاری فعال شده و تب کرچ فرامیرسد.ازآنجایی که برخی از میکروب ها در دمای مناسب کشت میشوندازاینرو محیط برای کشت فرارسیده وعفونت داخلی نهفته ظاهرمیکردد.دراین حالت پرنده ماده ممکن است در اثرععفونت وتب به مننژیت ویا اپلپسی میتلا شده که موجب فلجی یامرگ گردد. برخی ازعفونت ها در جنس نر که باعث تحلیل بیضه ها گردیده وموجب نابارور میشود. دیگرعفونت ها میتواننددر بدن بطورنهفته وپرنده ظاهرنسبتا سالم اما ناقل بیماری به جوجه ها میباشند.که ازاینروجوجه یادرتخم مرده یا بعد از تولدشان خواهند مرد. کمبودها:بسیاری از کمبودهادر مواد غذایی منجربه درنیامدن جوجه ها ازتخم است.و همینطورموجب کم توانی در جوجه دهی میشونددر دوجنس نر وماده. مصرف خودسرانه ویا غیراستاندارد و تقلبی بودن داروهای مصرفی موجب ناباروری و درنیامدن تخم میشود. رطوبت کم ودمای ناگهانی وهمینطور مصرف کلسیم زیاد موجب درنیامدن جوجه ها در اواخردوره است.

نکات و یادآوری

پایین آمدن راندمان جوجه کشی به چه علت رخ خواهد داد

پایین آمدن راندمان جوجه کشی به چه علت رخ خواهد داد

پانویس

کتاب بیمارهای قناری دکترجابری

لینک سایت