مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

نقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود


نقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود نکته اول :در امر پرورش , قبل از جوجه کشی وتکثیرازسلامت قناری هایتان آگاه باشید نکته دوم:قناری باید بطور روزانه از مواد آمینو اسید دار مانند تخم مرغ ,مغزبادام ومکمل های مجازمصرف نماید وهمینطوراز مواد دافع سموم درهفته دوبار برای قناری الزامی می باشد(جوانه کاهو,برگ یا عرق کاسنی ,چکاندن دو قطره آب لیمو ی تازه و... ......) چراکه از متابولیسم اسیدهای آمینه موادی زائد وسمی ماننداسید اوریک تولید می گردد. . کمبود ویتامین آ درقناری ها چنین مشاهده میشود :مستعد بودن در برابر بیماریها _کمی اشتها _ ترشحات چشمی و قی کردن چشم _ مشاهده ترشحات در غده بورسا کمبود ویتامین د _ در قناری _ ریکتز _ راشیتیسم _ نازک شدن پوسته تخم و یا گذاشتن تخم لمبه _ کدورت در پر ها و عدم جلا وبراقیت _ شکنندگی ناخن ها و منقار کمبودویتامین ای درقناری :آنسفالومالاسی,تورتیکلی, آتاکسی _ کاهش جوجه درآوری ویا ناباروری,کمبود ویتامین ای باعث عدم جذب ویتامین آ در بدن میشود که از این رو قناری دچار ناراحتی چشمی ومستعد شدن دربرابر بیماری هامیگردد وهمچنین ویتامین ای مسمومیت در اثر ازدیاد ویتامین آ که از قبل جذب نشده است راکاهش میدهد. کمبودویتامین ب1 تاخیردر رشد _ ترتیکلی ویا علایم عصبی وصرعی شکل _ بری بری وستاره نگری _ اختلالات متابولیسمی که در قناری ها باعث تأخیر پرریزان و آوازخوانی میشود. کمبود ویتامین ب 2 اختلال در رشدو نمو سلول _کج ومعوج درآمدن پر ها بخصوص پر های اطراف بالها و سر شانه ها _ ضعف در عضلات پا وآتاکسی _ کم باروری و...... کمبودویتامین ب3 اختلال در متابولیسم , تأخیر در رشد ونمو ,مستعد بودن بدن به چاقی وجمع آوری چربی دربافت ها _ اختلال دربسیاری از بافتها بخصوص دهان و مستعد بودن دهان به بیماری های قارچی , ورم دهان ودیگرعوارض کمبود ب3 کم تحرکی وافسردگی میباشد کمبود ویتامین ب5 :کمبود چنین ویتامین هم مانند سایر ویتامینهای گروه ب میباشدبه انضمام 1کج شدن انگشتان پاها و2گاهی هم زخم در کنار دهان 3مستعدشدن بدن به چاقی و.... کمبود ویتامین ب6 تأخیر رشد بدن _ کمبود حافظه _ عدم تعادل در هنگام حرکت_ کمبود اشتها واختلال درگوارش . کمبود ویتامین ب12 :کمخونی_ ضعف وکمبود رشد_ .ژولیدگی پرها . سرد بودن بدن بخصوص سردی پاها رنگ پریدگی ,لرزیدن,کمی اشتها و..... کمبود بیوتین:کمبود رشد ,ناراحتی پوستی ,تغییرشکل در انگشتان پا, پروزیس,وبطورکلی بروز تلفات درهنگام عدم دریافت چنین ویتامینی . کمبود فولیک اسید : کم خونی وکمبود رشد, ژولیدگی پرها,اختلال درمتابولیسم , فلجی گردن وکم باروری ودر مواقع حاد قطع شدن آواز . کولین:کمبوددررشدبدن ,اختلال درمفصل های ظریف و کوچک بخصوص مفصل های انگشتان پا. توجه بسیار مهم : مخلوط کردن وباهم ترکیب شدن وساختن همه ی ویتامینهایی که بنابه گونه و راسته ی هر حیوان در کارخانه توسط اشخاص متخصص ومحقق انجام میشود را حتما توجه داشته باشید. داروها ومکمل ها و ویتامین هایی که برای هر پرنده در نظر گرفته شده را بایددقت نمودکه از ویتامین های مرغی ویا آدمی برای قناری هایتان بهیچ عنوان استفاده ننمایید.تناسب هر ویتامین و مکملی مختص به حیوان و پرنده مخصوص خوداست نکته: داروها باید حتی المقدور توسط دامپزشک تعیین وتجویز گردد,چرا که عوارض بسیاری از تجویز غیر درست دارو هامشاهده شده از جمله : ازبین رفتن وباصطلاح کشته شدن ویتامین ها می باشد.برای مثال: مصرف داروهایی با مشتقات کلرامفنیکل باعث ازبین رفتن ویتامینهای آ - د - ای - ب1 _ و کا - میشود. داروی پنی سلین -آمپی سیلین و آموکسی سیلین :باعث مرگ ویتامین های ب 3 - ب6 - کا - وب9 اسید فولیک میشوند. همینطور تتراسایکلین ها:ویتامین- کا - واملاح هایی نظیر کلسیم, مگنیزیوم وآهن را . ازبین برده ویادربدن باعث تداخل دارویی میگردد که گاها چنین تداخلاتی منجر به مرگ قناری میشود dr.jaberi4october2011

نکات و یادآوری

نقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود

نقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود

پانویس

شهرقناری

لینک سایت