آناتومی داخلی و خارجی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست آناتومی قناری
×

سیستم گوارش


دستگاه گوارش : Digestiv system دستگاه گوارش در پرندگان همانند ديگر حيوانات از لوله گوارشي وغدد ضميمه تشکيل شده است . لوله گوارشی شامل دهان ، مري ، چينه دان ، پيش معده ، سنگدان، روده باریک ، روده هاي کور ، روده بزرگ و کلوآک و مقعد ميباشد . در واقع دستگاه گوارش در پرندگان از منقار شروع وبه معقد ختم ميشود . طول دستگاه گوارش پرندگان نسبت به حیوانات دیگر متراکم تر است به طوريکه نسبت طول دستگاه گوارش به طول بدن در اين حيوانات يک به چهار است . همچنين ميزان ترشحات آنزيمي و اسيدي در لوله گوارش ي پرندگان بيشتر از ساير حيوانات است . به طوريکه کليه قسمت های لوله گوارش پرندگان تقريباً اسيدی است . سیستم گوارشی پرندگان درابتدا ازمنقارشروع میشود. شکل منقاردرقناری ها مخروطی بوده که ا زاین روی قادربه شکستن پوست محکم اولیه دانه یابزرمیشود. زبان درقناری ها تیز وخنجری شکل ودرانتها ,شکاف اپیگلوت وجود دارد. زبان قادربه حرکت برای شکستن وبلعیدن غذا میباشد.بابلعیدن غذااپیگلوت بسته ومانع رفتن آن به مجاری تنفسی میشود. دانه یاغذا بعدازبلعیدن وعبورازمری وارد چینه دان شده وبعدازمدتی کوتاه به همراه شیرهای گوارشی وارد پیش معده میشود.بیش معده راقسمت غده ای معده مینامند که بعدازتوقف وترشحات گوارشی ازاین اندام غذاوارد سنگدان یا قسمت عضله ای معده میشود. درقسمت عضله ای معده یا همان سنگدان دانه بوسیله فشارهای سنگدان وباکمک سنگ ریزه هایی که داخل سنگدان موجوداست دانه لح شده ووارد قسمت اول روده باریک بنام ددنوم یا دوازدهه میگردد. پرندگان غدد دوازده ای ندارند. دوازده اولين بخش روده باريک است که دو مجراي لوزه المعده (پاکراس) ترشحات خود را به درون آن می ريزند . دوازده به شکل حلقه ای است که به آن اساسا لوپ ددنوم میگوی صفرانیز توسط مجرای کلدواک به دوازدهه میریزد. غده لوزه المعده در وسط حلقه قرار دارد . ژژنوم تهی روده به صورت قيفی اتساع يافته جنينی به نام ديورتيکول مکل )) پدیدآمده ،که به آن (دیورتیکول ویتلین) میگویند ومحل اتصال کیسه زرده به روده است. (اين ساختمان ناشی از تحليل کيسه زرده می باشد) YOULK SAC و نقش اين ساختمان به عنوان يک اندام لنفی است . ایلئوم : به طور مجاور و موازي به حلقه دوازده قرار دارد و به منفذ سکومي اتصال مييابد .کولون در پرندگان وجود ندارد. ----------------------------------------------- ـ Cecae روده های کور : سکوم در اغلب پرندگان دو جفت ودربعضی از گونه ها یک عدد و در تعدادی از گونه ها مانند دارکوب،کبوتر وطوطی اسکوم وجود ندارد. ودر کنجشک سانان و قناری نیزبه اندازه ناچیز است. بين روده باریک و گشاد (بزرگ یا فراخ )دو زائده کور وجود دارد که روده کور ناميده ميشود و در دو طرف روده قرار گرفته است . اين دو زائده محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ (فراخ) است . سوم قسمت انتهايي دستگاه گوارش از نظر هضم بوده و نقش کمي در جذب دارد و ازبافت ها و فلکولهاي لنفاوي که به آنها لوزه هاي سکومي Ceca Tomsil نيز مي گويند پوشيده شده است . سوم با دريچه هاي سکومي از روده کوچک جدا مي شود و در قسمت انتهايي و قدامي بدن قرار دارد . روده بزرگ (روده فراخ) عبارت است از يک روده راست که نسبت، قطر آن دو برابر قطر روده باریک، است و انتهاي روده باری شروع شده و تا کلواک ادامه دارد . پرندگان به مانند پستانداران کلون ندارند و روده بزرگ محل جذب آب است . ----------------------------------------------- کبد: عضو اصلی در سوخت وساز بدن است که درضمن باترشح صفرا ، به هضم چربی ها کمک می کند. کبددرپرندگان دارای دوقطعه (لوب) است وبوسیله دوشریان کبدی ودو ورید باب خون رسانی میشود. دربسیاری ازطوطی ها (بجزکاکاتو)،کبوتروبرخی ازگنجشک سانان کیسه صفراوجود نداردومجاری صفراوی لوب راست مستقیما صفرا را دردوازدهه دئودنوم )تخلیه میکنند.) کبدترشحات خود را در انتهای دوازدهه به روده میریزد. pancreas لوزالمعده لوزالمعده(پانکراس) در تاخوردگی اثنی عشر یا دوازده قرار دارد. لوزالمعده درپرندگان آنزیم های لازم برای هضم مانندآمیلاز،پروتئاز،لیپازوهورمونهای مهم درسوخت وساز بدن هم چون انسولین ، گلوکاگن و سوماتوستاتین را فراهم میکند. درانتهای روده باریک دو زائده بنام ceca یا روده کور قرار گرفته ودر خمید گی روده باریک وروده بزرگ (روده راست) قرارمیگیرد . Deudenum دوازدهه پرندگان ، غدد دوازده ای ندارند. دوازده اولين بخش روده باريک است که دو مجراي لوزه المعده (پاکراس) ترشحات خود را به درون آن مي ريزند . دوازده به شکل حلقه اي است که به آن اساسا میگوی صفرانیز توسط مجرای کلدواک به دوازدهه میریزد. غده لوزه المعده در وسط حلقه قرار دارد . Jejenumژژنوم تهی روده به صورت قيفي اتساع يافته جنيني به نام ديورتيکول مکل )) پدیدآمده ،که به آن (دیورتیکول ویتلین) میگویند ومحل اتصال کیسه زرده به روده است. (اين ساختمان ناشي از تحليل کيسه زرده مي باشد) YOULK SAC و نقش اين ساختمان به عنوان يک اندام لنفي است . ILEUMایلئوم : به طور مجاور و موازي به حلقه دوازده قرار دارد و به منفذ سکومي اتصال مييابد .کولون در پرندگان وجود ندارد. ----------------------------------------------- ـ Cecae روده هاي کور : سکوم در اغلب پرندگان دو جفت ودربعضی از گونه ها یک عدد و در تعدادی از گونه ها مانند دارکوب،کبوتر وطوطی اسکوم وجود ندارد. ودر کنجشک سانان و قناری نیزبه اندازه ناچیز است. بين روده باریک و گشاد (بزرگ یا فراخ )دو زائده کور وجود دارد که روده کور ناميده ميشود و در دو طرف روده قرار گرفته است . اين دو زائده محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ (فراخ) است . سوم قسمت انتهايي دستگاه گوارش از نظر هضم بوده و نقش کمي در جذب دارد و ازبافت ها و فلکولهاي لنفاوي که به آنها لوزه هاي سکومي Ceca Tomsil نيز مي گويند پوشيده شده است . سوم با دريچه هاي سکومي از روده کوچک جدا مي شود و در قسمت انتهايي و قدامي بدن قرار دارد . روده بزرگ (روده فراخ) Larg Intestine: Rectum عبارت است از يک روده راست که نسبت، قطر آن دو برابر قطر روده باریک، است و انتهاي روده باری شروع شده و تا کلواک ادامه دارد . پرندگان به مانند پستانداران کلون ندارند و روده بزرگ محل جذب آب است . ----------------------------------------------- حفره شکمي THE BODYCORRITY: پرندگان به مانند پستانداران داراي ديافراگم واقعي نيستند . حفره هاي بدن تا بخش خلفي کلواک گسترش دارد . غشاي سروزي مانند پستانداران در حفره شکمي پرندگان وجود ندارد . اما هفت کيسه غشايي که ارتباطي به سروز ندارند و اندامهاي حفره بدن را مي پوشانند .تعدادي کيسه غشايي شامل : دو کيسه جنب که شش هارا مي پوشاند ، يک کيسه پشت کبدي ، و دو کيسه کبدي که کبد را مي پوشاند و يک کيسه سفاقي که همه حفره شکم به استثناي کليه ها را مي پوشاند . CLOACA کلواک: کلواک توسط دو چين به سه قسمت تقسيم مي شود که عبارتند از: ۱) COPERODEUM ۲) PROCYUDEUM ۳) URODEUM ۱) کپرودئوم يک ساختمان آمپول مانند بوده و از يک طرف به رکتوم و از طرف ديگر توسط اولين چين کلواک به URODEUM متصل میگردد. URODEUM . توسط يک غشاي مخاطي ) مفروش شده استGlandular) و ميزناي با دو منفذ در بخش پشتي ان باز ميشود در مجاورت اين دو برجستگي درپرنده نر مجراي ترشحي کانال دفران ودر پرنده ماده منفد واژن قرار دارد . در قسمت خلفي URODEUM دومين چين کلواک قرار گرفته است که شروع پروکتودئوم را نشان مي دهد . در سقف پروکتودئوم يک شکاف عرضي وجود دارد کهبه درون بورس فابريسيوس باز مي شود PROSTODEUM در سوراخ مخرج يا VENT اختتام مي يابد که توسط دو اسفنکتر محافظت مي شود . اسفنکتر خارجي از نوع ارادي و از نوع عضله مختطت و اسنفکتر داخلي غير ارادي و از نوع عضله صاف مي باشد . ● غدد ضميمه دستگاه گوارش : LIVER کبد: يکي از غدد ضميمه دستگاه گوارش بوده و وظيفه آن توليد صفرا است و از لبهاي چپ و راست تشکيل شده است لب چپ منشور شکل بوده و از لب راست کوچتر است . قسمت خلفي ان توسط شياري به دو قسمت خلفي پشتي و خلفي شکمي تبديل مي شود . لب راست قلبي شکل است. دو مجرا صفرا را از کبد به روده منتقل مي کند . مجراي سمت راست در مسير خود بزرگ شده و کيسه صفرا را مي سازد . صفرا يک مايع نسبتاً چسبناک و سبزرنگ بوده و حاوي نمک هاي صفراوي است و کاملا قليايي است . صفرا آنزيم گوارشي ندارد . نمک هاي صفراوي شامل سديم ، پتاسيم ، تارکولات سديم ، پتاسيم گيليکو کولات مي شود . ▪ بورس فابيرسيوس BURSA OF FABRICIUS : بورس فابيرسيوس يک اندام لنفاوي است و از يک لايه ديواره اي شامل ماهيچه هاي صاف و بافت مخاطي که غده اي و لنفاوي مي باشد تشکيل مي شود . اين غده از نظر فيزيولوژيکي قبل از زمان بلوغ رفته رفته تحليل مي رود ساختمان اين اندام به اندازه يک نخودبوده و در انواع پرندگان يافت مي شود و در همه ي آنها يکسان است

×

سیستم گوارش

سیستم گوارش
×

منبع

اینترنت وکتاب بیماری های قناری , دکترجابری